آیا کاشت مو با درد همراه است؟

آیا کاشت مو با درد همراه است؟

بیهوشی در عمل پیوند مو

یک سوال مهم و برای برخی از بیماران مهم ترین سوال در رابطه با کاشت مو این است : آیا با درد همراه است؟

افراد مختلف نسبت به احساس ناخوشایند همراه با آسیب فیزیکی حساسیت های مختلفی دارند. افرادی که حساسیت کمی دارند می توانند آسیب پوستی را به خوبی و با یک پوزخند تحمل کنند. افراد دیگر با حساسیت های بیشتر درد را به راحتی تحمل نمی کنند و برای اجتناب از شرایطی که موجب درد می شود به شدت تلاش می کنند. افراد با حساسیت متوسط که بین این دو گروه قرار می گیرند بیشترین افرادی هستند که با وجود توانایی تحمل درد از آن اجتناب می کنند اما در صورت لزوم می توانند درد را تحمل کنند.